ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА КРАСОТА, ЗДРАВЕ И БИЗНЕС...

С влизането си в този сайт – www.krasiviizdravi.com Вие декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, приемате ги напълно, и се обвързвате с посочените права за ползване. Посещавайки www.krasiviizdravi.com, Вие също така се задължавате да спазвате всички от наложените правила при неговата употреба, както и всички разпоредби на приложимото законодателство.

С натискане на електронната препратка на този сайт, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и, че сте запознати с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. При несъгласие с някое от посочените задължения, напуснете сайта незабавно и не използвайте услугите на www.krasiviizdravi.com

При всяко влизане в сайта, вие декларирате че сте запознати и ще спазвате настоящите условия за ползване.

2. Всички материали в сайта са обект на авторско право и като такива се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните права.

Всяко незаконно използване на сайта, снимки, видеоклипове или информация от него е забранена.

3. Разрешава се използване името на сайта, пращането на имейли или пращането на писма, с информационна цел на регистрирани и нерегистрирани потребители, свързани с www.krasiviizdravi.com само след одобрение от администратора Верка Петрова.

4. В никакъв случай администратора на www.krasiviizdravi.com не носи отговорност за настъпили преки или косвени вреди от различен характер (включително, използването на продукт без консултация с администратора или медицинско лице), за физически и морални проблеми в следствие на посещението на сайта и информацията, публикувана в него.

5. Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от Верка Петрова, независим сътрудник в LR Health&Beauty и администратор на сайта, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от нейна страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, която е подготвена на база на материали на фирмата LR Health&Beauty, с което гарантираме актуалността и верността за част от информацията, включваща произход, съдържание, приложение на даден продукт и на други интернет източници, за които не можем да гарантираме пълна достоверност.

ВАЖНО: Информацията в този сайт не е предназначена за самолечение и по тази причина  преди да започнете приемането на продукт, свързан със здравословен проблем, моля  КОНСУЛТИРЙТЕ СЕ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА ИЛИ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ.

6. С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към администратора на имейл: zonebodylr@yahoo.com или на тел. 0889 775 650.

7. www.krasiviizdravi.com не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

8. www.krasiviizdravi.com може да ревизира тези условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време едностранно без предупреждение.

Всички спорове, породени от тези Общи правила и условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие – по съдебен ред. Приложимото право е действащото българско законодателство.

www.krasiviizdravi.com уважава личният ви живот. За повече информация вижте Декларацията за поверителност:  https://www.krasiviizdravi.com

В съответствие с всички законови и програмни правилата, ние правим всичко възможно да предпазваме ненавършилите пълнолетие лица от достъп до страници с неподходящо съдържание.

ОТГОВОРНОСТ

Информацията за продуктите е представена единствено с информационна цел – съдържание на продукта, приложение, начина на използване, предоставен от производителя. Преди да започнете приемането на продукт, свързан със здравословен проблем, моля  КОНСУЛТИРЙТЕ СЕ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА ИЛИ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ.

www.krasiviizdravi.com не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

www.krasiviizdravi.com не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.